top of page

Všeobecné obchodní a nájemní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o krátkodobém pronájmu rezidenčního bydlení, a to bytů č. 11, č. 12, č. 13 situovaných v budově č.p.220, která je součástí pozemku parc.č. st.95 v k.ú. a obci Strakonice (dále jen „Byt“ či „Byty“, budova dále jen „Budova“) a upravují obecná práva a povinnosti mezi nájemcem a pronajímatelem Bytů- společností Amenity Resorts s.r.o., IČ: 276 50 626, se sídlem Praha 4, Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, zapsané v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále jen „Pronajímatel“). Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito VOP, příslušnou smlouvou o krátkodobém pronájmu, uzavřenou mezi Pronajímatelem a nájemcem, je-li služba zprostředkována prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.), pak také všeobecnými podmínkami příslušného  zprostředkovatele (dále jen „VOPZ“), které mají před VOP přednost a v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Individuální ujednání obsažená ve smlouvě o krátkodobém pronájmu mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

I.Smluvní vztah, rezervace

Smlouvu o krátkodobém pronájmu Bytu (dále jen „Smlouva“) uzavírá s Pronajímatelem zájemce o krátkodobý nájem Bytu (dále jen „Nájemce“), který si učinil řádnou objednávku (rezervaci) buď prostřednictvím internetových stránek Pronajímatele www.hotel-koflik.cz, anebo prostřednictvím zprostředkovatelů provozujících internetové platformy (Booking.com B.V. Airbnb apod.) (dále jen „Zprostředkovatel“ či „Zprostředkovatelé“), anebo prostřednictvím recepce Budovy (osobně, e-mail, telefonicky). Smlouvou se Pronajímatel se zavazuje přenechat plně zařízený a vybavený Byt Nájemci k dočasnému užívání po sjednanou dobu za sjednaných podmínek a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit cenu za pronájem. Závazná rezervace Bytu k nájmu a Smlouva vzniká k okamžiku (i) zaslání potvrzení řádné objednávky Nájemce ze strany Pronajímatele, případně Zprostředkovatele na e-mailovou adresu která byla zadána do objednávky-rezervace, anebo jinak prokazatelně sdělena Pronajímateli v případě, že nebyla objednávka učiněna prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře, (ii) a v případě osobní objednávky v den příjezdu podpisem registrační karty v recepci Budovy a zaplacením ceny za pronájem, není-li dohodnut pozdější termín platby nájemného. Nájem Bytu vzniká a trvá po dobu uvedenou v závazné rezervaci. Předmět krátkodobého nájmu (Byt), doba jeho trvání, cena za pronájem, doplňkové služby s pronájmem spojené a další podmínky jsou specifikovány v nezávazné nabídce Pronajímatele (pro účely Smlouvy aktuální v den učinění objednávky) zveřejněné na jeho webových stránkách (případně na internetovém portálu příslušného Zprostředkovatele), v závazné rezervaci Bytu k nájmu a v těchto VOP. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními a nájemními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.hotel-koflik.cz pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) Nájemce potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a s obsahem Zásad zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na téže webové stránce, souhlasí s nimi, a byl tak ve smyslu předpisů upravujících ochranu osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů a podmínkami nájmu Bytu.

II.  Cena za pronájem, platební podmínky

2.1    Cena za pronájem představuje paušální částku zahrnující úplatu za užívání Bytu, poplatky za služby (dodávka studené a teplé vody, tepla, elektrické energie) a služby poskytované společně s nájmem (týdenní úklid, nedohodne-li se Nájemce s Pronajímatelem jinak, služby recepce Budovy, ložní prádlo a ručníky podle počtu osob a jejich výměna, jeden běžný úklid po skončení nájmu, odvoz odpadu).

 Cena za pronájem Bytu zahrnuje také veškeré místní poplatky a příslušnou výši DPH, pokud není uvedeno jinak.

 1. Za poplatek ve výši uvedené na webových stránkách Pronajímatele  http://www.hotel-koflik.cz/byty  je k dispozici 1x parkovací stání (nehlídané), snídaně a drobné občerstvení, přistýlka, zázemí pro business (salonek, občerstvení dle dohody, fax/kopírka), praní prádla, žehlení, případně další tam uvedené služby (dále jen „doplňkové služby“).

 2. Ceny za pronájem a doplňkových služeb jsou stanoveny v zákonné měnové jednotce České republiky koruně české (Kč, CZK) a jejich úhrada probíhá buď v Kč/CZK, anebo na základě dohody s Pronajímatelem, případně je-li tato možnost upravena v podmínkách příslušného Zprostředkovatele, v EUR. Pro přepočet cen v Kč na EUR se používá denní kurs měny EUR stanovený Pronajímatelem ke dni platby/vystavení daňového dokladu. U platby prostřednictvím Zprostředkovatelů se použije kurz dle podmínek příslušného Zprostředkovatele uvedených na jeho internetových stránkách (obvykle kurz ke dni provedení rezervace ze strany Nájemce).

2.4    Nájemce povinen zaplatit cenu za pronájem spolu s objednanými doplňkovými službami nejpozději v den vzniku nájmu Bytu při registraci v recepci Budovy, není-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem dohodnuto jinak. V případě zprostředkování Smlouvy prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.) může být úhrada ceny za pronájem a objednané doplňkové služby v plné výši požadována předem za podmínek stanovených VOZP, např. bezprostředně po provedení rezervace ze strany Nájemce. Pronajímatel také akceptuje garanci zaplacení ceny za pronájem spolu s objednanými doplňkovými službami prostřednictvím virtuální platební karty.

Tyto platební podmínky platí, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.5   Celková cena za pronájem a doplňkové služby se hradí zejména v případě platby na základě vystaveného daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený v pokynech k platbě, v ostatních případech platební kartou, prostřednictvím virtuální platební karty či v hotovosti na recepci Budovy.

2.6   Důsledky nedodržení lhůty úhrady celkové ceny je upraven v článku III. těchto VOP.

 

III.  Zánik účinků Smlouvy, storno-poplatek

3.1    Smlouva pozbývá následujícím dnem svých účinků, pokud Nájemce nehradil v termínu platby dle článku II odst.2.4 těchto VOP, anebo s pronajímatelem dohodnutém jiném termínu celkovou cenu za pronájem a objednané doplňkové služby.

Od Smlouvy je oprávněna odstoupit každá ze smluvních stran, (i) pokud strana druhá podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky, a dále v případě, kdy  (ii) nastane na její straně závažná překážka, jejíž vznik je mimo její přiměřenou kontrolu, jejímuž vzniku nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí, která brání zcela nebo částečně dotčené straně v čerpání či poskytnutí plnění podle Smlouvy (např. opatření orgánů upravujících zákaz vycestování, uzavření provozoven či zákaz poskytování služeb, nařízení karantény či omezení pohybu osob jak v místě poskytnutí služby, tak pobytu Nájemce apod.), a to v případě uvedeném pod bodem (ii) bez jakékoli sankce, storno poplatku, nároku na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradní služby. Překážku je dotčená smluvní strana povinna specifikovat a její vznik prokázat.

         Vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby je oprávněn Nájemce bez uvedení důvodu v době před vznikem nájmu, Pronajímatel pak v případě, kdy po vzniku nájmu Nájemce a osoby s ním bydlící i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP, či provozních řádů Pronajímatele nebo právních předpisů České republiky, včetně porušování dobrých mravů. Výpověď i odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Účinky Smlouvy zanikají dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

3.2    Pronajímatel má vůči Nájemci nárok na storno poplatek za podmínek uvedených níže v případě, kdy v době před vznikem nájmu Smlouvu vypoví Nájemce, anebo od Smlouvy odstoupí Pronajímatel.

         Při určení počtu dní zbývajících do dne vzniku nájmu pro účely výpočtu výše storno poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemné výpovědi nebo odstoupení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj den vznikem nájmu. Storno poplatek se počítá z celkové výše ceny za pronájem.

Výše storno poplatku:

 • více jak 8 dnů před dnem vzniku nájmu 0%

 • 7–4 dny před dnem vzniku nájmu 50%

 • a méně dnů před dnem vzniku nájmu 100%

přičemž u Smluv uzavíraných prostřednictvím Zprostředkovatelů se podmínky a výše storno poplatku řídí podmínkami příslušného Zprostředkovatele uvedenými na jeho internetových stránkách.

3.3 V případě, kdy (i) Nájemce nevyčerpá sjednanou dobu nájmu bez zavinění Pronajímatele, anebo (ii) se Nájemce nedostaví ve sjednaný den vzniku nájmu k převzetí Bytu, nevzniká Nájemci nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního bydlení ani služby ve vztahu k Pronajímateli a Pronajímatel má nárok na uhrazení 100 % celkové sjednané ceny za pronájem. Současně účinky Smlouvy zanikají v případě dle bodu (i) dnem, kdy Nájemce předá (odevzdá) Byt Pronajímateli , v případě dle bodu (ii) marným uplynutím sjednaného dne, ve kterém měl Nájemce Byt převzít do nájmu.

 3.4   Nejde-li o případy uvedené v předchozím odst.3.3, po zániku účinků Smlouvy je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno poplatku, vznikl-li mu na něj nárok, ceny za plnění již vyčerpaná Nájemcem, a to do 14 dnů ode dne zániku účinků Smlouvy. V případě, že přijaté plnění od Nájemce nepostačuje k úhradě storno-poplatku nebo jím vyčerpaných plnění podle Smlouvy, je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu po zánicích účinků Smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet Pronajímatele.

3.5  V případě zániku účinků Smlouvy výpovědí, odstoupením či v případě dle odst.3.3 (i) těchto VOP je Nájemce povinen Byt vyklidit a předat bez zbytečného odkladu Pronajímateli. Pro další postup Pronajímatele platí přiměřeně ustanovení článku V. odst.5.2 VOP.

3.6    Výše v tomto článku III. uvedená ustanovení platí i po zániku účinků Smlouvy, stejně jako práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Smlouvy.

 

IV.  Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

4.1    Základními právy a povinnosti Pronajímatele jsou především:

 •  předat Nájemci Byt ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání a v tomto stavu jej udržovat po celou dobu nájmu a zajistit Nájemci nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním Bytu,

 • zajistit bez zbytečného odkladu údržbu, odstranění poškození nebo jiných vad Bytu, včetně běžné údržby a drobných oprav,

 • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách Bytu a řádnou dodávku médií a služeb v rámci nájmu;

 • právo požadovat zpřístupnění Bytu za účasti Nájemce nebo jeho zástupce za účelem kontroly v případě důvodného podezření, zda Nájemce užívá Byt řádným způsobem a/nebo provedení oprav či údržby či v případě havárie v Bytu a za účelem výkonu služeb spojených s nájmem.

4.2   Právy a povinnostmi Nájemce jsou především:

 • právo na nerušený nájem Bytu a řádné poskytování služeb dle Smlouvy, případně sjednaných doplňkových služeb,

 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého Bytu či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP,

 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se osob užívajících Byt,

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit objednávku (rezervaci) k nájmu Bytu, případné formuláře nutné k poskytnutí nájmu k Bytu a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci osob, které mají užívat Byt a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů, vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování,

 • povinnost po dobu nájmu Byt řádně užívat, a to výhradně ke smluvenému účelu nájmu, dodržovat pořádek, čistotu, bezpečnostní a jiné předpisy spojené s užíváním Bytu, zejména dodržovat zásady protipožární prevence, se kterými ho Pronajímatel seznámil,

 • povinnost chovat se tak, aby v/na Bytu, na jeho zařízení a vybavení nevznikla škoda,

 • povinnost poskytnout přiměřenou náhradu újmy, které vznikly v době nájmu osobami užívajícími Byt, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude Byt vyřazen z provozu. Závady a poškození, které vznikly během nájmu je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli, stejně jako závady a poškození věcí, které zjistil při převzetí Bytu. V opačném případě budou škody účtovány na vrub Nájemce,

 • povinnost nahlásit bezodkladně Pronajímateli potřebu veškerých oprav (včetně drobných oprav) v/ na Bytu a umožnit mu vstup do Bytu pro tyto účely,

 • Nájemce nesmí provádět v/na Bytu, jeho zařízení a vybavení žádné změny (ani bez povolení recepce stěhovat nábytek ap), úpravy nebo stavební úpravy bez předchozího souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo  bezodkladné  provést odstranění  změn nebo  úprav na náklady Nájemce,

 • smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz Nájemce dát Byt či jeho část do podnájmu,

 • povinnost uhradit Pronajímateli celkovou cenu za pronájem a objednané či následně během doby nájmu doobjednané doplňkové služby v souladu s platebními podmínkami uvedenými v závazné rezervaci a v souladu s těmito VOP, stejně jako storno poplatek v případech uvedených v těchto VOP;

 • povinnost osob užívajících Byt chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali  služby poskytované Pronajímatelem v Budoyě jiným jeho klientům,

 • v Bytě ubytované osoby odpovídají za dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, provozních řádů Pronajímatele a právních předpisů České republiky,

 • povinnost při skončení nájmu z jakéhokoli důvodu, případně nedočerpáním doby nájmu, vyklizený Byt předat Pronajímateli.

V.  Ostatní

5.1    Převzetí Bytu Nájemcem je možné v první den pronájmu od 14:00 hod. po provedení registrace, pro jejíž účely předloží Nájemce a osoby zapisované do registrační karty občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad prokazující jejich totožnost (vyplnění a podpis registrační karty) a zaplacení ceny za pronájem a objednané doplňkové služby, není-li s Pronajímatelem dohodnut pozdější termín jejich zaplacení. Při registraci předá Pronajímatel vstupní čipovou kartu a poskytne potřebné informace související s užíváním Bytu.

5.2    Předání Bytu Pronajímateli v den ukončení pronájmu provede Nájemce do 10:00 hod, pokud není dohodnuto jinak. Byt je odevzdán (předán) Pronajímateli, obdrží-li Pronajímatel od Nájemce vstupní čipovou kartu a nebrání-li Pronajímateli jinak nic v jeho přístupu a užívání Bytu. Opustil-li Nájemce Byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se Byt za odevzdaný ihned. Pokud Nájemce byt v termínu nevyklidí, je Pronajímatel oprávněn Byt vyklidit na náklady Nájemce a věci po deseti dnech zpeněžit, pokud si je Nájemce nevyzvednul ani v přiměřené době po výzvě Pronajímatele.

5.3    Pro odpovědnost za věci Nájemcem vnesené do Bytu se sjednává režim odpovědnosti vztahující se ke smlouvě o ubytování. V této souvislosti se doporučuje, aby Nájemci šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali Bytech tyto ukládali do bezpečnostní schránky na pokoji. Peníze, klenoty nebo jiné cennosti, věci v hodnotě vyšší hodnoty musí být vždy uloženy do úschovy na recepci Budovy, kterou za tím účelem bezplatně Pronajímatel Nájemcům v provozní době recepce nabízí. Přijetí těchto věcí do úschovy Pronajímatel podmiňuje předáním v zapečetěné bezpečnostní schránce nebo obálce s podpisem Nájemce, kterou mu za tím účelem poskytne. Pronajímatel nepřijímá do úschovy věci nebezpečné (např. zbraně a chemikálie), věci s celkovou hodnotou nad 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a rozsahem, zejména pak rozměrem přesahující 30 x 30 x 30 cm, a vozidla ani jejich příslušenství, ani živá zvířata či potraviny. Pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou nedodržením těchto pravidel.

5.4    Nájemce je povinen případnou škodu na věcech odložených nebo vnesených uplatnit ihned po jejím zjištění, nejpozději při skončení nájmu při odhlášení. V případě vzniku újmy Nájemce na jeho zdraví (úraz, poranění apod.), která by mohla mít původ v provozní činnosti Pronajímatele v Budově, oznámí Nájemce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu recepci Budovy či jinému zástupci Pronajímatele.

5.5    V případě onemocnění Nájemce či vzniku újmy na zdraví Nájemce (úraz, poranění) zajistí recepce lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí Nájemce sám, nejde-li prokazatelně o případ újmy mající původ v provozní činnosti Pronajímatele.

5.6    Parkování vozidel Nájemce je možné za úplatu ve dvorním traktu na předem vyhrazených místech. Kapacita parkování je omezená. Parkoviště není hlídané a Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za odcizení zaparkovaných vozidel či škodu na nich způsobenou třetími osobami, ani za věci ve vozidlech ponechané.

5.7    Byt smí užívat pouze osoby uvedené v registrační kartě a v maximálním počtu osob dle kapacity Bytu (včetně přistýlek). Počty osob jsou definovány u každého Bytu zvlášť.

5.8    V Bytech mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin se souhlasem pracovníka recepce a zapsáním do knihy návštěv.

5.9    V Bytech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, atd.), na výpočetní techniku (notebook) a na nabíječky výpočetní techniky (notebook, fotoaparát),

5.10 Domácí zvířata nejsou povolena.

5.11 Nezletilé osoby mladší je vhodné mít z bezpečnostních důvodů pod dozorem dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za nezletilou osobu a případné škody, kterou způsobí.

5.12 Od 22:00 do 8:00 hodin jsou osoby užívající Byt povinny respektovat noční klid.

5.13 Osoby užívající Byt musí při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, uzavřít okna a dveře, vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla.

5.14 Při skončení nájmu musí Nájemce Byt vyklidit, na recepci se odhlásit a vyrovnat svůj účet za případné doplňkové služby, odevzdat vstupní čipovou kartu. Vylučuje se ustanovení občanského zákoníku o automatické obnově nájmu.

5.15 Budova i Byty jsou nekuřácké. Kouření v těchto prostorách je pokutováno částkou 5000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Prostor ke kouření je k dispozici ve venkovní části Budovy u parkovacích míst.

 

VI.  Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

6.1    Nájemce je oprávněn reklamovat u Pronajímatele kvalitu poskytnutého nájmu a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v závazné rezervaci. Pronajímatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či nájemci poskytnout slevu. Reklamaci je  Nájemce povinen uplatnit u Pronajímatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.2     Informace o mimosoudním řešení sporů- Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi Pronajímatelem a nájemcem vyplývajících z poskytnuté služby (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

6.3    EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

VII.  Závěrečná ustanovení

7.1    Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

7.2    Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

7.3    Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu Pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách Pronajímatele www.hotel-koflik.cz a bez dalšího zaslána nájemci, se kterým probíhá proces uzavírání Smlouvy. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění Nájemci. V případě nesouhlasu Nájemce se zveřejněnou změnou VOP, je nájemce povinen tento nesouhlas Pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

7.4  Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

7.5  V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

7.6  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8.2020.

 

Amenity Resorts s.r.o.

bottom of page